مردی با گاوآهن دوار توانست مخزن نفتی عظیمی را کشف نماید

باید گفت نوعی گاوآهن دوار فاش شده است، این گاوآهن دوار از گاوآهن تخته قالب کشیده شده توسط تراکتور تشکیل شده است، و یک تیغه دوار برای چرخش پرتاب می شود. گاوآهن دوار در یک جهت شکل دهید همه در مرده قرار می گیرند قبل از هر گاوآهن گاوآهن قالبی که توسط تراکتور کشیده می شود.

در خاک رطوبت خاک را حفظ نکنید، سرعت سبز شدن کم است و از کود گاوآهن قالبی جدا استفاده کنید تا حالت عمودی در محل تقاطع درز خاک را برگردانده و مرتب کنید، کود کم جیب در خاک است و مزیت آن نسبت به معمول است.

گاوآهن تخته قالبی کشیده تراکتور با صرفه جویی در مصرف سوخت 50 درصد مرتب شده است. اما برای طرحی که هدر دانه در مقیاس بزرگ رول می‌شود، خاکی که شخم تخته‌شکنی برگردانده شده است، هنوز دارای قطعه سخت شدنی است.

گاوآهن

بنابراین، طراحی نوعی قوطی که نسبت به گاوآهن تخته‌شکنی معمولی با تراکتور 50 درصد مصرف سوخت دارد، می‌تواند دوباره بر آن غلبه کند. گاوآهن دوار و گلابی ترکیبی گاوآهن دوار هنوز هم دارای گاوآهن دوار از نقص قطعه است که وقتی کرتی که هدر دانه در مقیاس بزرگ رول می‌شود سخت می‌شود، مسائل فنی حاضر هستند که باید به آن پرداخته شود.

مشکل فنی که باید با این اختراع حل شود، نوعی قوطی را فراهم می کند که نسبت به گاوآهن قالبی تراکتوری معمولی با مصرف سوخت 50 درصد، می تواند بر دوباره گاوآهن چرخشی و گاوآهن تخته گاوآهن غلبه کند.

گاوآهن دوار، قاب شامل، قاب توسط تراکتور کشیده و بالابر است، چرخ عمقی گاوآهن دوار و درجه خاکورزی دوار کنترلی عمق در قاب نصب می شود، گاوآهن دوار به صورت جفت جلو و عقب چیده می شود، موقعیت گاوآهن دوار جلو است.

قبل، موقعیت بعد از گاوآهن دوار عقب، عرض گاوآهن دوار جلو و گاوآهن دوار عقب مناسب است، تیغه دوار گاوآهن دوار پرتاب می شود تیغه دوار بومی برای شکل “L” یک جهت، درجه خاکورزی دوار عمق عمق گاوآهن دوار عقب از درجه خاکورزی دوار عمق چرخ کشت دوار جلو بیشتر است و عرض حفاری گاوآهن دوار جلو و گاوآهن دوار عقب یکسان است.